Zmarł Profesor Wiesław Boryś

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 29 listopada 2021 r. zmarł
Profesor Wiesław Boryś (ur.  4 stycznia 1939 roku).

Wybitny językoznawca, specjalista z zakresu slawistyki, etymologii i leksykografii. Pracę
naukową rozpoczął w Polskiej Akademii Nauk w Zakładzie Językoznawstwa, był
kierownikiem Pracowni Języka Prasłowiańskiego PAN w Instytucie Slawistyki. Od 1986
roku był wykładowcą w Katedrze Filologii Chorwackiej, Serbskiej i Słoweńskiej UJ.
Zajmował się historycznym językoznawstwem chorwackim i serbskim, dialektologią
chorwacką i serbską (głównie kajkawską i czakawską) oraz polską, etymologią języków
słowiańskich i rekonstrukcją języka prasłowiańskiego, a także kaszubszczyzną.
Autor ok. 200 prac naukowych, w tym kilkunastu książek i słowników, są wśród nich m.in.
Słownik etymologiczny języka polskiego, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, Leksyka
kaszubska na tle słowiańskim, Studia nad dialektem czakawskim Juraja Križanicia,
Czakawskie studia leksykalne, Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie czakawskim.
Współautor Słownika staropolskiego (t. IV-V) oraz Słownika prasłowiańskiego (t. I-VIII).
Laureat wielu nagród, członek Międzynarodowej Komisji Etymologicznej przy
Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, w latach 1997-1999 zastępca
przewodniczącego Zarządu, od 2015 roku członek honorowy.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 grudnia 2021 roku o godz. 12.20
na Cmentarzu Batowickim przy ulicy Powstańców w Krakowie.

Zarząd PTJ

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo, 

w związku z licznymi prośbami kierowanymi do Redakcji BPTJ informujemy o zmianie ostatecznego terminu (do 15 I 2021 r.) możliwości składania artykułów do 77 (2021) numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się pod koniec przyszłego roku w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=12587).  

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują na naszej nowej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji zamieszczono na stronie w zakładkach: Wytyczne dla autorów: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/FORAUTHORSoraz Złożenie manuskryptu: https://biuletynptj.com/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów.

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zapraszamy na LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach
14-16 września 2020 roku (poniedziałek – środa) w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem jest Akademia Jakuba z Paradyża.

Temat: Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę otwartości językoznawstwa z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, jak i przedstawiające wybrane obszary badawcze, oraz pytania z tego zakresu. Mieszczą się w niej następujące zagadnienia:
– Aktualność „Językoznawstwa otwartego” Antoniego Furdala.
– Jak rozumieć otwartość językoznawstwa?
– Czy językoznawstwo może być autonomiczne?
– Korzyści poznawcze, innowacje metodologiczne, ograniczenia i zagrożenia związane ze wskazanymi postawami badawczymi.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów wraz abstraktami. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com na załączonym formularzu do 20 lutego 2020 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2020 roku
ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVIII Zjazdu PTJ. Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski.
Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ – 200 zł, z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.
Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze
W II komunikacie zjazdowym będą podane informacje dotyczące programu, miejsca obrad i wyżywienia
i zakwaterowania.
Zachęcamy do nadsyłania tekstów do druku w „Biuletynie PTJ”, w tym także tekstów w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). W imieniu Redakcji BPTJ prosimy o przesyłanie artykułów wraz z załącznikami wyłącznie za pomocą specjalnego panelu na stronie: https://editors.publisherspanel.com, na której należy założyć własne konto. W BPTJ publikowane są teksty o różnej tematyce przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach. Publikacja w BPTJ nie jest związana ze zjazdem i jego tematyką. Obecnie Biuletyn ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych.

Zarząd PTJ

Składka członkowska

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2017 roku wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:
89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
PKO BP 38 Oddział Kraków, ul.Piłsudskiego 19

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.

Realizacja: kreujemy-internet.pl