Zmarł Profesor Stanisław Gajda

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada 2022 roku zmarł

Profesor Stanisław Gajda,

ur. 3 października 1945 r. w Siemysłowie, znakomity uczony, językoznawca, polonista i slawista, teoretyk i historyk języka, leksykolog i tekstolog, styloznawca i socjolingwista. Absolwent i pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu przekształconej w Uniwersytet Opolski, związany z macierzystą uczelnią przez całe życie zawodowe i naukowe. Pełnił w niej funkcje: dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 1990-2012) i kierownika Katedry Języka Polskiego (1998–2012).

Przedmiotem jego badań były język polski i języki słowiańskie. Prace badawcze skupiały się wokół teorii oraz historii języka, stylistyki, onomastyki, leksykologii, lingwistyki tekstu, socjolingwistyki i kultury języka.

Autor ponad 380 publikacji, w tym do najważniejszych nalezą opracowania dotyczące: miejsca terminów i terminologii w teorii językoznawczej i w życiu codziennym, stylu naukowego oraz różnych stylów funkcjonalnych i odmian języka. Zajmował się także nazewnictwem, toponimią, tytułami tekstów. Podejmował także tematykę języka jako wyznacznika tożsamości oraz różnych aspektów polityki językowej w kraju i w Europie.

Stały uczestnik projektów i konferencji slawistycznych, a także organizator wielu z nich.

Wspaniały dydaktyk mistrz i wychowawca kilku pokoleń językoznawców i nauczycieli. Ogromne zasługi położył na polu organizacji życia naukowego i służby społecznej. Wieloletni członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek wielu towarzystw, komitetów i organizacji naukowych, m.in. Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN oraz Rady Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nagrodzony licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz trzema doktoratami honoris causa: Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopju oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego od ponad pięćdziesięciu lat, od 2019 roku członek honorowy, w latach 1993-1995 członek Zarządu PTJ, brał czynny udział w wielu zjazdach PTJ.

Odszedł wybitny uczony, dobry i życzliwy człowiek.

Zarząd PTJ

Zaproszenie do publikacji w Biuletynie PTJ

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy o możliwości składania artykułów do 79 (2023) numeru czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Tom ukaże się pod koniec przyszłego roku w wersji drukowanej i online (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=12587).  

„Biuletyn PTJ” jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, ERIH PLUS, ICI Journals Master List – Index Copernicus, PBN/POL-index, Google Scholar.

Wszelkie informacje o czasopiśmie znajdują się na naszej stronie: https://biuletynptj.com

Zasady przygotowywania tekstów zamieszczono w zakładkach: Wytyczne dla autorówhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/ADVERTISEMENToraz Złożenie manuskryptuhttps://biuletynptj.com/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS.

Artykuły należy przesyłać tylko za pomocą systemu redakcyjnego (zob. https://editors.publisherspanel.com).  

Termin przyjmowania artykułów upływa 15 stycznia 2023 roku

Z wyrazami szacunku  

Redakcja Biuletynu PTJ 

Składka członkowska

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2017 roku wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:
89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
PKO BP 38 Oddział Kraków, ul.Piłsudskiego 19

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.

Realizacja: kreujemy-internet.pl