LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zapraszamy na LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach września 16-17 2019 roku (poniedziałek – wtorek) w Częstochowie. Organizatorem jest Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Długosza.

Temat: „Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki”

Głównym tematem kolejnego Zjazdu PTJ będzie terminologia językoznawcza. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tematykę terminologii z różnych perspektyw teoretycznych; wybrane obszary i pytania badawcze to między innymi:

 • Relacje między terminologią różnych kierunków/nurtów językoznawstwa.
 • Odpowiedniości/rozbieżności terminologiczne w perspektywie międzyjęzykowej; zakres potrzeb w działaniach przekładowych.
 • Przejmowanie/zapożyczanie terminologii pomiędzy językoznawstwem a innymi dyscyplinami.
 • Przekładalność terminologii językoznawczej (w różnych tradycjach i językach).
 • Dynamika terminologii jako wyraz rozwoju (lub kryzysu) dyscypliny/działu językoznawstwa.
 • Termin jako znak językowy; jego funkcja symboliczna i poznawcza.
 • Precyzja i adekwatność terminologii językoznawczej.
 • Redundancja czy ubóstwo terminologii językoznawczej?
 • Osobliwości w funkcjonowaniu terminologii językoznawczej.
 • Może nadmiar i ubóstwo terminów językoznawczych.
 • Terminy językoznawcze w perspektywie synchronicznej i diachronicznej.
 • Geneza i przemiany terminologii językoznawczej.
 • Termin wobec innych terminów – budowanie siatki pojęć.

W roku 2019 mija 90 rocznica śmierci Jana Baudouina de Courtenaya, pierwszego honorowego przewodniczącego PTJ, w związku z tym chcielibyśmy poświęcić tej ważnej postaci specjalną sesję w naszych obradach, jej temat:

                        „Aktualność myśli językoznawczej Jana Baudouina de Courtenaya”.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń analizujących aktualność myśli Baudouina de Courtenaya, zarówno z perspektywy językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, jak i teoretycznego.

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne ze zgłoszonymi referatami. Zapraszamy do nadsyłania abstraktów 20-minutowych wystąpień (wzór w załączniku). Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres poltowjez@gmail.com do 20 lutego 2018 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów, na podstawie oceny streszczenia. Do 30 kwietnia 2019 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXVII Zjazdu PTJ.

Jednocześnie informujemy, że językiem obrad jest język polski Zachęcamy do  nadsyłania do druku w „Biuletynie PTJ”  także tekstów w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

Pełna opłata konferencyjna dla osób nie będących członkami PTJ wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł. z opłaty zwolnieni są Członkowie honorowi.

Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco  na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl, oraz udostępnione na Facebooku

https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze.

śp. prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 11 grudnia 2018 roku zmarła śp. prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, człowiek o ogromnej wiedzy, o wielkim sercu pełnym życzliwości, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego od 1965 roku, skarbnik w latach 1995-1998, a od 2009 roku członek honorowy,wybitna badaczka nazw własnych, wieloletni kierownik Pracowni Antroponimicznej i Zakładu Onomastyki w Instytucie Języka Polskiego  PAN, redaktor naczelny czasopisma „Onomastica”, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, członek Polskiej Akademii Nauk, Rady Języka Polskiego oraz wielu stowarzyszeń i komisji językoznawczych.

                   Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 grudnia 2018 roku
                    na Cmentarzu  Salwatorskim w Krakowie o godzinie 13.00 

 

                                                           Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

75 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,
w imieniu Redakcji Biuletynu PTJ zapraszam do składania tekstów do kolejnego 75 numeru czasopisma.
BPTJ jest ukazującym się corocznie czasopismem punktowanym (13 punktów, lista B MNiSW) oraz notowanym
w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index (mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do listy dołączy także SCOPUS).
Artykuły należy dostarczyć wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: p.palka@uj.edu.pl lub poltowjez@gmail.com do 15 grudnia br. zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi i wraz z wymaganymi załącznikami (zob. Publikacje w Biuletynie PTJ).
Zachęcamy do składania tekstów zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
Z poważaniem
Patrycja Pałka
sekretarz Redakcji BPTJ

LXXVI Zjazd PTJ – Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do Gdańska na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w terminie: 17-18 września 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Problematyka Zjazdu
Kontakty językowe: historia i współczesność

1. Miejsce obrad
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51

2. Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku na konto bankowe:

Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytułem: KF 89-18
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika.
Jednocześnie przypominamy, że faktura może zostać wystawiona wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty.
Przypominamy wysokość opłat: dla osób niebędących członkami PTJ – 400 zł, dla członków PTJ (mających opłaconą składkę za rok 2017) i doktorantów – 200 zł, z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi PTJ. W ramach tej kwoty zapewniamy: dwa obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe. Uprzejmie informujemy, że ze względu na konieczność pokrycia większości kosztów pobytu miesiąc przed rozpoczęciem konferencji, nie będzie możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej w całości ani nawet w części.

3. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: ptjgdansk@gmail.com do mgr Marty Noińskiej oraz dr Ewy Konefał do 30 maja 2018 r.

Czas wygłaszania referatu 20 minut, a po każdym wystąpieniu zarezerwowano 10 minut na dyskusję.

Zgłoszenia kandydatów na członków PTJ, a także informacje o zmarłych ostatnio członkach PTJ prosimy przesłać do dr Krystyny Daty, e-mail: krysdata@gmail.com – najpóźniej do 15 września 2018 r.

4. Noclegi
Organizatorzy pośredniczą wyłącznie w rezerwacji noclegów w akademikach studenckich w Gdańsku-Oliwie (kampus Uniwersytetu Gdańskiego), adres: Gdańsk-Oliwa, ul. Macierzy Szkolnej 4.

5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami:
mgr Marta Noińska oraz dr Ewa Konefał e-mail: ptjgdansk@gmail.com
dr Wanda Stec e-mail: wanda.stec@ug.edu.pl
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan e-mail: finkw@univ.gda.pl
prof. nadzw. dr hab. Żanna Sładkiewicz e-mail: filzs@ug.edu.pl

6. Członkom PTJ przypominamy o składkach – (90 zł/rok składki zaległe, składka bieżąca 100 zł/rok), prosimy o wpłacanie ich na konto PTJ:

PKO BP I Oddział Kraków nr rachunku: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

Dziękujemy za regularne wpłaty.

Prosimy o aktualizację swoich adresów mailowych i przesłanie ich na adres poltowjez@gmail.com

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd PTJ oraz w imieniu współorganizatorów:

dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

Kraków, 28.04.2018 roku

73 numer Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,

redakcja Biuletynu PTJ uprzejmie zawiadamia, że ukazał się nowy numer (LXXIII) naszego czasopisma, który można także pobrać ze strony: http://ptj.civ.pl/pl/biuletyn-ptj/archiwalne/.

Informujemy również, że starsze numery BPTJ są stopniowo udostępniane w różnych bazach, w tym takich jak CEJSH (cejsh.icm.edu.pl) oraz ICI Journals Master List (https://journals.indexcopernicus.com/).

Z poważaniem

Redakcja BPTJ

Składka członkowska

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dn. 17.09.2017 roku wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:
89 1020 2892 0000 5302 0124 1082
PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19.

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku.

W tytule przelewu proszę podać rok, za który wpłacana jest składka.

LXXVI Zjazd PTJ – Komunikat nr 1

LXXVI Zjazd PTJ

Gdańsk, 17-18 września 2018 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2018 r. (poniedziałek – wtorek) w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim.

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Kontakty językowe: historia i współczesność

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXVI Zjazd – komunikat nr 1

Formularz zgłoszeniowy.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd PTJ

Realizacja: code-site.eu