LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 roku (poniedziałek – wtorek) w Warszawie. Organizatorem jest Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                    Temat: Literatura jako przedmiot badań językoznawczych

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tę tematykę z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i problemowych. Dla inspiracji wskazujemy przykładowe obszary i pytania badawcze:

  • metody i narzędzia językoznawcze w badaniach nad literaturą,
  • wyzwania metodologiczne i badawcze działów językoznawstwa zajmujących się tekstem (np. stylistyki, tekstologii i genologii lingwistycznej, gramatyki tekstu, onomastyki literackiej),
  • lingwistyka a interpretacja tekstów,
  • język pisarzy, gatunków literackich, utworów, w tym przekładów,
  • zabytki piśmiennictwa jako źródło danych historycznojęzykowych,
  • atrybucja autorska,
  • teksty literackie z różnych okresów dziejów piśmiennictwa, proces twórczy jako przedmiot badań językoznawczych i interdyscyplinarnych,
  • tekstologia, stylistyka, poetyka i retoryka jako wspólne pola badań językoznawstwa i literaturoznawstwa,
  • teorie językoznawcze a teorie literaturoznawcze: wzajemne wpływy i inspiracje,
  • wyzwania badawcze na interdyscyplinarnych pograniczach: język-literatura-filozofia (hermeneutyka, estetyka, aksjologia, fikcjonalizm, nauki kognitywne).

Jesteśmy w tym roku otwarci na zgłoszenia dotyczące obszarów granicznych, oczekujemy jednak wyeksponowania perspektywy lingwistycznej (prosimy o stosowny opis w abstrakcie).

             W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Zapraszamy do przesyłania tematów wraz z abstraktami (na załączonym formularzu) na adres poltowjez@gmail.com. Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2022 r. Czas planowanego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie oceny streszczenia przez Zarząd PTJ. Do 30 kwietnia 2022 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXIX Zjazdu PTJ.

Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł,  z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi.

            Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze

W kolejnym komunikacie zjazdowym podane zostaną informacje dotyczące programu, miejsca obrad wyżywienia i zakwaterowania.

            Zapraszamy do nadsyłania artykułów do „Biuletynu PTJ”; mile widziane są również teksty w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski). W „Biuletynie” publikowane są (pod warunkiem pozytywnych recenzji) teksty poświęcone różnorodnym zagadnieniom lingwistycznym, także nie związane z tematyką zjazdów. Obecnie „Biuletyn” ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych. Zapraszamy na stronę BPTJ: https://biuletynptj.com

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Kraków 18 grudnia 2021 roku                                              Zarząd PTJ

Realizacja: kreujemy-internet.pl