LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 18-19.09.2023, Białystok

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 18–19 września 2023 roku (poniedziałek – wtorek) w Białymstoku. Organizatorami są Wydział Filologiczny i Kolegium Językoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku.

Temat: Język i języki na pograniczach

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń podejmujących tę tematykę z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i problemowych, zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Problematyka Zjazdu jest szeroka, a pogranicza rozumiane geograficznie mogą być także inspiracją do zgłoszenia zróżnicowanych tematów. Wskazujemy przykładowe zagadnienia i obszary eksploracji:

 • języki na pograniczach jako wyzwanie metodologiczne, terminologiczne, badawcze,
 • język i języki na pograniczu państw i regionów; granice geograficzne a granice języków i odmian językowych,
 • dwu- i wielojęzyczność jako szczególny przejaw pogranicza językowo-kulturowego,
 • przełączanie i mieszanie kodów; ich przejawy indywidualne, wspólnotowe, tekstowe,
 • stan i przemiany języka mieszanego (pidżyny i kreole, a także surżyk, trasianka, język prosty etc.),
 • nazwy własne jako świadectwo kontaktów i interferencji językowych,
 • tożsamość i świadomość językowa; język na pograniczu kultur,
 • stereotypy językowe na pograniczach,
 • granice i pogranicza w językach pluricentrycznych,
 • język ogólny a komunikacja na pograniczach,    
 • języki i języki pogranicza w perspektywie translatorycznej,
 • specyfika pogranicza w dydaktyce języka ojczystego i języków obcych,
 • leksyka i frazeologia pogranicza w ujęciu leksykograficznym,
 • percepcja języka i języków pogranicza.

Podobnie jak w zeszłym roku jesteśmy otwarci na zgłoszenia referatów interdyscyplinarnych, tradycyjnie jednak oczekujemy wyeksponowania perspektywy lingwistycznej (prosimy o stosowne uwypuklenie w opisie referatu).

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Zapraszamy do przesyłania tematów wraz z abstraktami (na załączonym formularzu) na adres poltowjez@gmail.com. Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 marca 2023 r. Czas planowanego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie oceny streszczenia przez Zarząd PTJ. Do 30 kwietnia 2023 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXX Zjazdu PTJ.  Pełna opłata konferencyjna wynosi 400 zł, dla członków PTJ  – 200 zł,  z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi. Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze. W kolejnym komunikacie zjazdowym podane zostaną informacje dotyczące programu, miejsca obrad wyżywienia i zakwaterowania.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do „Biuletynu PTJ” (zob. https://biuletynptj.com); mile widziane są również teksty w językach obcych. W „BPTJ” publikowane są (pod warunkiem pozytywnych recenzji) teksty poświęcone różnorodnym zagadnieniom lingwistycznym, także nie związane z tematyką zjazdów. Obecnie „Biuletyn” ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych. Przypominamy, że od LXX BPTJ podstawową wersją naszego czasopisma jest wersja elektroniczna (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=14474), postać drukowana ukazuje się w 50 egzemplarzach przeznaczonych dla zamawiających je bibliotek. Ponadto wszystkie zeszyty Biuletynów są zdigitalizowane przez Małopolską Bibliotekę Cyfrową i dostępne w niej bezpośrednio oraz przez linki ze strony http://www.ptj.civ.pl.

Informujemy także, że istnieje możliwość zamieszczania materiałów promujących działalność naukową członków PTJ w naszych mediach społecznościowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z dr. hab. Leszkiem Szymańskim, prof. UZ (adres l.szymanski@in.uz.zgora.pl).

Dziękujemy wszystkim członkom regularnie i terminowo wpłacającym składki członkowskie.  Niestety, wielu członków PTJ ma zaległości. Prosimy o wpłaty na konto PTJ: PKO BP I Oddział Kraków, 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2017 wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł i taka kwota (za dany rok) według statutu powinna być wpłacona do końca I kwartału bieżącego roku. Członkowie, którzy mają zaległości powyżej dwóch lat, będą wykreśleni z PTJ (zgodnie ze statutem). Osobom, które nie opłacają składek dłużej niż dwa lata, członkostwo może być przywrócone po uregulowaniu zaległości. Informacje o zaległościach wysyłane są regularnie do zalegających członków mailowo. Z przykrością musimy stwierdzić, że z powodu małych wpływów ze składek sytuacja finansowa PTJ jest nadal trudna, mimo otrzymania dotacji na wydanie BPTJ z MKiDN i finansowania zjazdów przez uczelnie je organizujące. W związku z powyższym każda wpłacona składka jest niezwykle cenna.

Zachęcamy opiekunów naukowych i promotorów do proponowania swoim wychowankom wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Bycie członkiem PTJ dla młodego naukowca jest, naszym zdaniem, szansą na naukowy rozwój oraz możliwością zgłębiania wiedzy i okazją do wymiany spostrzeżeń z największymi w językoznawstwie specjalistami. Szczegółowych informacji o zgłaszaniu kandydatów na nowych członków PTJ prosimy szukać pod adresem https://ptj.civ.pl/pl/zgloszenia/ oraz w witrynie internetowej PTJ na Facebooku.

Z wyrazami szacunku Zarząd PTJ

Realizacja: Kreujemy Internet