Biuletyn PTJ

Biuletyn PTJ (ISSN 0032-3802)

Polskie Towarzystwo Językoznawcze wydaje periodyk naukowy pt. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”. Objętość tego rocznika z biegiem czasu znacznie się zwiększyła. Drukuje się w nim oprócz referatów zjazdowych także inne artykuły. Biuletyn wydawany jest raz w roku. Były jednak odstępstwa od tej reguły. Nie był wydawany w czasie przerw w działalności PTJ.

Informujemy, że przyjęte przez Redakcję BPTJ zasady etyczne, obowiązujące członków redakcji, recenzentów oraz autorów, są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics, zob. https://publicationethics.org/core-practices).

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo (zob. Wzór recenzji). Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi autor. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (double-blind review process). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzenckiej.

Ponadto, odwołując się do standardów opracowanych dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadza się procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (tzw. zaporę przeciw zjawiskom określanym jako „ghostwriting” oraz „guest authorship”). Redakcja prosi zatem o dołączenie do tekstu (w postaci przypisu dolnego w tekście lub oświadczenia) następujących informacji:
a) o osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu, wraz z podaniem ich afiliacji oraz określeniem (w formie opisowej i/lub procentowej) wkładu, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.
b) o źródłach finansowania danej publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
Informujemy, iż odpowiedzialność za zgodność z prawdą wymienionych powyżej informacji spoczywa na osobie zgłaszającej do druku dany artykuł.

Elektroniczne Archiwum „Biuletynu PTJ” będziemy systematycznie uzupełniać o nowe i stare numery.
Biuletyny są publikowane w formacie PDF – najpopularniejszym na świecie standardzie zapisu elektronicznego publikacji. Aby z nich korzystać należy zainstalować darmowy program Adobe Reader. Program można pobrać z witryny producenta: www.adobe.com.

 

Biuletyn PTJ jest czasopismem wysoko punktowanym (70 punktów, lista MNiSW z 2019 roku) oraz notowanym w następujących bazach: CEJSH, ERIH PLUS, ICI Journals Master List oraz PBN/POL-index.

Zapraszamy na nową stronę Biuletynu PTJ: https://biuletynptj.com

Realizacja: Kreujemy Internet