Tematyka Zjazdów PTJ

Historia zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Znaczna większość zjazdów miała ustalaną tematykę obrad. Początkowo zwykle jeden lub dwa referaty były wprowadzeniem do dyskusji nad głównym tematem, inne referaty były różnotematyczne. Później tematu ustalonego dotyczyła większość referatów, a nawet wszystkie. Tutaj podano ogólną liczbę wygłoszonych referatów.

W kolumnach tabeli kolejno: nr zjazdu, rok, miejsce, tematyka, liczba referatów.

ZJAZD

ROK

MIASTO

TEMATYKA ZJAZDU

LICZBA REFERATÓW

1

1925

Lwów

Zjazd organizacyjny

2

2

1927

Poznań

Idealizm i pozytywizm w językoznawstwie

7

3

1928

Warszawa

Zagadnienia pokrewieństwa językowego

5

4

1930

Kraków

Tematyka zróżnicowana

4

5

1931

Warszawa

Tematyka zróżnicowana, system fonologiczny języka polskiego

8

6

1933

Kraków

Tematyka zróżnicowana

14

7

1934

Lwów

1. Rola językoznawstwa w nauce uniwersyteckiej 


2. Nauczanie języka polskiego w szkołach

10

8

1935

Warszawa

Różne tematy, głównie fonologia

12

9

1937

Lwów

Tematyka zróżnicowana, głównie fonologia

10

10

1938

Kraków

Metodyczne założenia dialektologii

11

11

1939

Poznań

Tematyka zróżnicowana

12

12

1947

Kraków

Tematyka zróżnicowana, głównie teoria sylaby

11

13

1949

Wrocław

1. Zagadnienie tzw. prajęzyków 


2. Podstawy teoretyczne typologii języków

22

14

1950

Warszawa

Zadania i plany naukowe w zakresie językoznawstwa polskiego

22

15

1954

Kraków

1. Dorobek językoznawstwa polskiego w okresie ostatniego dziesięciolecia 


2. Ugrupowanie języków słowiańskich

13

16

1956

Warszawa

Metoda historyczno-porównawcza w językoznawstwie a dialektologia

10

17

1957

Kraków

Zagadnienia składni

9

18

1958

Warszawa

Zagadnienia słowotwórstwa

19

19

1959

Kraków

Gwary a język literacki

10

20

1960

Warszawa

Leksyk a gramatyka

12

21

1961

Kraków

Zagadnienia słowotwórstwa

16

22

1962

Warszawa

Zagadnienia składni

14

23

1964

Warszawa

Dorobek językoznawstwa w okresie dwudziestolecia PRL

14

24

1965

Kraków

Tematyka zróżnicowana

16

25

1966

Warszawa

Tematyka zróżnicowana

15

26

1967

Kraków

Zagadnienia metodologii badań językomawczych

16

27

1968

Warszawa

Zagadnienia gramatyki transformacyjno-generatywnej

10

28

1969

Kraków

Kategorie morfologiczne

15

29

1970

Warstwa

Tematyka zróżnicowana, głównie językoznawstwo stosowane

13

30

1971

Kraków

Socjolingwistyka

14

31

1972

Warszawa

Funkcja poznawcza języka

14

32

1973

Poznań

Pojęcie systemu w różnych działach nauki o języku

15

33

1974

Toruń

Morfologia i składnia a semantyka

12

34

1975

Kraków

Zmiany w systemie języka polskiego w okresie ostatnich 30 lat

17

35

1976

Łódź

Teorie i metodologie językoznawstwa współczesnego

19

36

1977

Warszawa

Język polski wobec innych języków

22

37

1978

Wrocław

Problemy geografii lingwistycznej

24

38

1979

Kraków

Typologia języków i uniwersalia językowe

18

39

1980

Warszawa

Językoznawstwo a inne nauki

26

40

1981

Kraków

Współczesne językoznawstwo historyczno porównawcze
( problemy metodologiczne )

13

41

1983

Kraków

Składnia a semantyka

26

42

1984

Warszawa

Aspekty ilościowe języka

15

43

1985

Kraków

Językoznawstwo pragmatyczne. 


Jego założenia teoretyczne i realizacja

14

44

1986

Warszawa

Leksykografia i jej podstawy metodologiczne

29

45

1987

Kraków

Morfologia a składnia

15

46

1988

Gdańsk

Pedagogiczne aspekty językoznawstwa

20

47

1989

Kraków

Polskie badania nad językami innych wspólnot 


Nowe idee i aktualne problemy

16

48

1990

Opole

Tekst jako przedmiot badań językoznawczych

15

49

1991

Warszawa

Język a naród

20

50

1992

Białystok

Dziedzictwo przeszłości w języku

19

51

1993

Kraków

Fakty językowe i ich teoretyczna interpretacja

23

52

1994

Katowice

Współczesna leksykografia polska

25

53

1995

Lublin

Kognitywizm w językoznawstwie

31

54

1996

Toruń

Współczesne koncepcje i metody gramatycznego opisu języka

24

55

1997

Zielona Góra

Kontekst i konsytuacja w badaniach lingwistycznych

25

56

1998

Kielce

Stosunki między synchronią a diachronią we współczesnym językoznawstwie

28

57

1999

Rzeszów

Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne

28

58

2000

Poznań

Język i języki na przełomie stuleci

35

59

2001

Bydgoszcz

Fleksja w strukturze i ewolucji języka

24

60

2002

Kraków

Język a państwo

41

61

2003

Tarnów

Język a pismo

42

62

2004

Łódź

Odmiany regionalne

29

63

2005

Warszawa

1. Fonetyka i fonologia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. 


2. Media elektroniczne w języku i lingwistyce.

30

64

2006

Szczecin

1. Słowotwórstwo, Diachtromia – Synchronia, perspektywy. 


2. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku.

33

65

2007

Katowice

Semantyka leksykalna i gramatyczna. 39

66

2008

Opole

Odmiany funkcjonalne języków. Gatunki tekstów. 40
 67  2009  Olsztyn  Język w dialogu między kulturami  33
 68  2010  Wrocław  Drogi i bezdroża współczesnego językoznawstwa. Metodologie, przedmiot i zakres badań  10
 69  2011  Toruń  Gramatyka i słownik – centrum języka i językoznawstwa  29
 70  2012  Bydgoszcz  Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki  30
 71  2013  Gniezno  Metodologie językoznawcze w nauczaniu uniwersyteckim  31
 72  2014  Kraków  Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie  69
 73  2015  Kielce  Granice interpretacji lingwistycznej  40
 74  2016  Zielona Góra  Norma a język i językoznawstwo 48
75 2017 Łódź Źródła w badaniach językoznawczych 48
76 2018 Gdańsk Kontakty językowe: historia i współczesność 52
77 2019 Częstochowa Terminologia językoznawcza. Różne tradycje, różne języki 47
78 2021 Gorzów Wielkopolski Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje 34
79 2022 Warszawa Literatura jako przedmiot badań językoznawczych 61
80 2023 Białystok Język i języki na pograniczach referatów 54

 

Realizacja: Kreujemy Internet