LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 23-24.09.2024, Lublin

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 23-24 września 2024 roku (poniedziałek – wtorek) w Lublinie. Organizatorami są Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Temat:     Antropologiczne i kulturowe wymiary języka

Badania o profilu  antropologicznym i kulturowym to ważny obszar współczesnej lingwistyki,  która „za słowami” dostrzega „światy”, ale przede wszystkim – człowieka: ludzkie działania, doświadczenia, wartości, mechanizmy poznawcze i motywacje kulturowe. Temat zjazdu otwiera więc szerokie pole dyskusji, niezawężone też do jednej metodologii czy do jednego języka narodowego.

Wskazujemy przykładowe zagadnienia i obszary eksploracji:

  • próby podsumowania, usystematyzowania dotychczasowych ścieżek językoznawstwa o nachyleniu antropologicznym, kulturowym, tradycji, historii tego typu badań oraz ich dzisiejszych perspektyw, ujęć, metod, osiągnięć badaczy, którzy przyczynili się do rozwoju tej problematyki;
  • analizy różnych aspektów/ wymiarów języka, ujmowane w perspektywie antropologicznej, kulturowej, zgłębiane w obrębie różnych teorii, metodologii, nurtów i szkół lingwistycznych;
  • badania bazujące na różnego typu danych: leksykalnych, gramatycznych, tekstowych, a także obejmujące społeczne, kulturowe, doświadczeniowe konteksty języka, prezentowane w ujęciu zarówno synchronicznym, jak i diachronicznym;
  • naukowy ogląd wpisanej w język ludzkiej perspektywy: zarówno „podsuwanej użytkownikom” jako owoc tradycji, historii danej społeczności, jak ipowstającej w wyniku współczesnych interpretacji świata, aktualnych polemik światopoglądowych,  jako świadectwo dynamiki, otwartości języka powiązanej ze zmianami w obrębie współczesnej wiedzy o świecie;
  • badania lingwistyczne dotyczące wspólnotowych, uogólnionych (niemających konkretnego „autora”) interpretacji świata (społecznie sankcjonowanych sądów o świecie), a także zindywidualizowanych, skonkretyzowanych interpretacji językowych, będących wynikiem procesu subiektyfikacji;
  • ujęcia polemiczne wobec optyki stricte antropologicznej, zarówno inspirowane tradycyjnymi teoriami lingwistycznymi, jak i powstające w duchu humanistyki ekologicznej (ecological humanities, environmental humanities, sustainable humanities), post-humanizmu, nurtów podważających  antropocentryzm (oraz inne utrwalone w języku „centryzmy”), postrzeganych przez część badaczy jako zrąb nowego, wyłaniającego się paradygmatu naukowego;
  • i inne wątki pozostające w ścisłym związku z wyznaczoną problematyką zjazdu, np. zjawisko dehumanizacji ludzkiego języka w tekstach sztucznej inteligencji.

Podobnie jak w zeszłym roku jesteśmy otwarci na zgłoszenia referatów interdyscyplinarnych, tradycyjnie jednak oczekujemy wyeksponowania perspektywy lingwistycznej (prosimy o stosowne uwypuklenie w opisie referatu).

W trakcie Zjazdu odbędą się obrady plenarne, na których wystąpią zaproszeni goście, oraz równoległe sesje tematyczne z referatami.

Zapraszamy do przesyłania tematów wraz z abstraktami (na załączonym formularzu) na adres poltowjez@gmail.com. Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 marca 2024 r. Czas planowanego wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów na podstawie oceny streszczenia przez Zarząd PTJ. Do 30 kwietnia 2024 roku ogłoszona zostanie lista przyjętych wystąpień oraz wstępny program LXXXI Zjazdu PTJ.  Pełna opłata konferencyjna wynosi 500 zł, dla członków PTJ  i doktorantów – 250 zł,  z opłaty zwolnieni są członkowie honorowi. Dalsze szczegółowe informacje będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej: http://www.ptj.civ.pl i na https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoJezykoznawcze. W kolejnym komunikacie zjazdowym podane zostaną informacje dotyczące programu, miejsca obrad wyżywienia i zakwaterowania.

Zapraszamy także do nadsyłania artykułów do „Biuletynu PTJ” (zob. https://biuletynptj.com); mile widziane są również teksty w językach obcych. W „BPTJ” publikowane są (pod warunkiem pozytywnych recenzji) teksty poświęcone różnorodnym zagadnieniom lingwistycznym, także nie związane z tematyką zjazdów. Obecnie „Biuletyn” ma 70 punktów na liście czasopism punktowanych. Przypominamy, że od LXX BPTJ podstawową wersją naszego czasopisma jest wersja elektroniczna (zob. https://biuletynptj.com/resources/html/articlesList?issueId=14474), postać drukowana ukazuje się w 50 egzemplarzach przeznaczonych dla zamawiających je bibliotek. Ponadto wszystkie zeszyty Biuletynów są zdigitalizowane przez Małopolską Bibliotekę Cyfrową i dostępne w niej bezpośrednio oraz przez linki ze strony http://www.ptj.civ.pl.

Informujemy także, że istnieje możliwość zamieszczania materiałów promujących działalność naukową członków PTJ w naszych mediach społecznościowych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z dr. hab. Leszkiem Szymańskim, prof. UZ (adres l.szymanski@in.uz.zgora.pl).

Dziękujemy wszystkim członkom regularnie i terminowo wpłacającym składki członkowskie.  Niestety, wielu członków PTJ ma zaległości. Prosimy o wpłaty na konto PTJ: PKO BP I Oddział Kraków, 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082. Przypominamy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 18.09.2017 wysokość składki od 1 stycznia 2018 roku wynosi 100 zł i taka kwota (za dany rok) według statutu powinna być wpłacona do końca I kwartału bieżącego roku. Członkowie, którzy mają zaległości powyżej dwóch lat, będą wykreśleni z PTJ (zgodnie ze statutem). Osobom, które nie opłacają składek dłużej niż dwa lata, członkostwo może być przywrócone po uregulowaniu zaległości. Informacje o zaległościach wysyłane są regularnie do zalegających członków mailowo. Z przykrością musimy stwierdzić, że z powodu małych wpływów ze składek sytuacja finansowa PTJ jest nadal trudna, mimo otrzymania dotacji na wydanie BPTJ z MKiDN i finansowania zjazdów przez uczelnie je organizujące. W związku z powyższym każda wpłacona składka jest niezwykle cenna.

Zachęcamy opiekunów naukowych i promotorów do proponowania swoim wychowankom wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Bycie członkiem PTJ dla młodego naukowca jest, naszym zdaniem, szansą na naukowy rozwój oraz możliwością zgłębiania wiedzy i okazją do wymiany spostrzeżeń z największymi w językoznawstwie specjalistami. Szczegółowych informacji o zgłaszaniu kandydatów na nowych członków PTJ prosimy szukać pod adresem https://ptj.civ.pl/pl/zgloszenia/ oraz w witrynie internetowej PTJ na Facebooku.

Z wyrazami szacunku

Zarząd PTJ

Realizacja: Kreujemy Internet